درسنامه

درسنامه مدیریت تولید

درسنامه  مدیریت تولید پودمان اول قسمت اول قسمت دوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان دوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان سوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان چهارم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان پنجم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم

ادامه مطلب »

درسنامه کاربرد فناوری های نوین

درسنامه کاربرد فناوری های نوین   پودمان اول قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم پودمان دوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان سوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم پودمان چهارم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم پودمان پنجم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم …

ادامه مطلب »