آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۹

فیلم های آموزشی مدیریت تولید

فیلم آموزشی محتوای درسی پودمان ۱ قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۲  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۳  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۴  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم پودمان ۵  قسمت اول قسمت دوم  قسمت سوم قسمت چهارم

ادامه مطلب »

فیلم اموزشی کاربرد فناوری های نوین

فیلم آموزشی محتوای درسی پودمان اول قسمت  اول قسمت دوم قسمت سوم پودمان دوم قسمت اول  قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان سوم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان چهارم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم پودمان پنجم قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم

ادامه مطلب »